Rejestracja
 Strona główna    Profil    Dodaj tekst   Katalog    Kontakt 
Menu
Menu główne
Strona główna
Tytułem wstępu
O fantasy
Autorzy
Recenzje
Zapowiedzi
Fragmenty
Wywiady
Artykuły
Opowiadania
Konkursy
Archiwum
Galeria
Poleć nasz serwis
Partnerzy

Katalog
Strona główna
Książki
Kategorie
Terminologia

Pomocne
Kontakt
Linki
Szukaj
FAQ
Mapa serwisu
 
Losowa pozycja
Wschodzące gwiazdy
 
Katalog - dodano
 Ostatnia misja Asgarda
- Robert J. Szmidt
 Widelec, Wiedźma i smok
- Christopher Paolini
 Przeznaczenie Skrytobójcy (wyd.M)
- Robin Hobb
 Europa o świcie
- Dave Hutchinson
 Płacz
- Marta Kisiel
 
- skomentowano
 Vice versa
- Milena Wójtowicz
 Rozdziobią nas Loki, wrony
- Kevin Hearne
 Cress
- Marissa Meyer
 Kroniki Belorskie
- Olga Gromyko
 Dzikie dziecko miłości
- Aneta Jadowska
 
Patronujemy
 
Szukajpowered by FreeFind
 

Konkurs Literacki ''Fantasy Book Debiut''Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Fantasy Book Debiut


§ 1
Organizator i czas trwania konkursu


1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego (zwanego dalej "konkursem") jest Oficyna Wydawnicza FOKA sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu ul. Lipska 28/1, zwana dalej Organizatorem, przy współpracy Portalu Internetowego Fantasy Book, zwanym dalej Współorganizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca 2011 r. i realizowany będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy trwać będzie od 20 czerwca 2011 r. do 30 września 2011r. Etap drugi trwać będzie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 kwietnia 2013 r. na stronie Fantasy Book

3. Nagrodą w konkursie będzie wydanie debiutanckiej książki laureata konkursu.


§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna która ukończyła w dniu rozpoczęcia konkursu 15 lat, posiadająca obywatelstwo polskie oraz która nie opublikowała do dnia 20 czerwca 2011 r. żadnego swojego utworu.

2. Każda praca konkursowa winna być opatrzona godłem (pod pojęciem godła rozumie się tytuł utworu, imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny i mailowy z dopiskiem "Konkurs Literacki").

3. Utwory nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości lub części były publikowane w którymkolwiek z mediów. Utwór nie może być pracą zbiorową

4. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.


§ 3
Cel konkursu i tematyka prac


1. Celem konkursu jest promowanie młodych utalentowanych osób oraz stworzenie im szansy zaistnienia na rynku wydawniczym.

2. Gatunkiem literackim prac obowiązującym w konkursie jest literatura fantasy.


§ 4
Zasady konkursu


1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 30 września 2011 r. streszczenie utworu. (max 2 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz pierwszy arkusz powieści to jest 22 strony maszynopisu.

2. Pod pojęciem strony maszynopisu rozumie się stronę zawierającą 1800 znaków (30 wierszy po 60 znaków ze spacjami).

3. Prace należy nadsyłać na adres organizatora w postaci wydruku. O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

4. Z nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni uczestników, którzy będą mogli przystąpić do drugiego etapu.

5. Ogłoszenie listy osób mogących przystąpić do drugiego etapu nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r. Uczestnicy ci zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz ogłoszeni na stronie internetowej Współorganizatora.

6. W drugim etapie uczestnicy muszą do dnia 31 grudnia 2012 r. złożyć kompletny maszynopis (wydruk i zapis elektroniczny na płycie CD) wyraźnie opatrzony godłem. Maszynopis ten nie powinien być mniejszy jak 120 stron maszynopisu i nie większy jak 240 stron maszynopisu. Pojęcie strony maszynopisu zawiera par. 4 ust 2.

7. Wraz z przedłożoną pracą uczestnik musi przesłać do Organizatora podpisaną zgodę na opublikowanie pracy (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę muszą podpisać opiekunowie prawni) oraz oświadczenie, że praca ta nie była nigdzie publikowana, utwór jest oryginalny i nie narusza praw osób trzecich. Wzór takich dokumentów znajduje się na stronie Współorganizatora. Brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie pracy konkursowej.

8. Nadesłane utwory nie będą odsyłane do autorów.

9. W konkursie wezmą udział utwory napisane w języku polskim.

10. Do 31 marca 2013 r. komisja, spośród nadesłanych utworów wyłoni tę pracę, która zostanie opublikowana przez Organizatora.

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 kwietnia 2013 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Współorganizatora konkursu informacji o rozstrzygnięciu podając tytuł i autora nagrodzonego utworu.

12. Laureat konkursu podpisze z Organizatorem umowę, na mocy której Organizator będzie mógł opublikować utwór i rozpowszechnić go.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody dla więcej niż jednemu uczestnikowi lub nie przyznania nagrody, jeśli nadesłane prace nie będą nadawały się do rozpowszechnienia .


§ 5
Odbiór nagrody


1. Nagrodę, czyli zawarcie umowy na wydanie utworu musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników. Niepodpisanie umowy w ciągu 30 dni przez laureata -ów będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki losowe) organizator konkursu może przedłużyć termin podpisania umowy.

2. W przypadku, jeśli laureat odstąpi od podpisania umowy z Organizatorem na wydanie utworu, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za poniesione koszty związane z realizacją konkursu.


§ 6
Postępowanie reklamacyjne


1. Decyzja jury, co do wskazania laureata lub laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.


§ 7
Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie Portalu Fantasy Book.

2. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Oficyny Wydawniczej Foka jest Wojciech Karwacki, a ze strony Fantasy Book – Renata Ściga

3. Przystępując do pierwszego etapu konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Copyright © by Fantasy Book All Right Reserved.

Opublikowano dnia: 2011-06-20 (1961 odsłon)

[ Wróć ]
Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
Komentarze, artykuły, szata graficzna należą do ich twórców.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej